مرکز کامپیوتر و سایت آموزشی

مرکز کامپیوتر : مرکز کامپیوتر مجموعه پردیس، در سال 1376 شروع به فعالیتنمود و در سال 1381 مجهز به اینترنت پر سرعت با استفاده از خطوط فیبر نوری گردید. در حال حاضر این مرکز مجهز به اینترنت mb/s10بوده و با 40 دستگاه کامپیوتر به دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی سرویس می دهد. هم چنین فعالیت […]

مرکز کامپیوتر  و سایت آموزشی

آزمایشگاه ها

    دستگاه های موجود در آزمایشگاه ها: 1  دستگاه شبیه ساز باران و فرسایش و رسوب 17 دستگاه اندازه گیری پایداری خاکدانه WET SIEVING 2 ست کامل رطوبت سنجی خاک (TDR سطحی و عمقی) TRIME-FM 18 دستگاه الک دانه بندی شیکردار 3 دستگاه بینوکولر LCD دار برای عملیات گرانولومتری و مورفوسکپی رسوبات تخریبی 20 […]

آزمایشگاه ها