گروه آبخیزداری

اعضای هیات علمی گروه آموزشی آبخیزداری

 مدیرگروه دکتر حمیدرضا عسگری

نام نام خانوادگی  محل اخذ دکترا تخصص مرتبه علمی پست الکترونیکی
عبدالرضا بهره مند بلژیک مدلسازی هیدرولوژی دانشیار abdolreza.bahremand@yahoo.com

bahremand@gau.ac.ir

امیر سعدالدین استرالیا مدیریت جامع حوزه های آبخیز دانشیار amir.sadoddin@gmail.com

sadoddin@gau.ac.ir

واحدبردی شیخ هلند حفاظت آب و خاک دانشیار

sheikh@gau.ac.ir

علی نجفی نژاد ایران  آبخیزداری دانشیار najafinejad@gmail.com

najafinejad@gau.ac.ir

برای اطلاعات بیشتر بر روی اسامی کلیک نمایید: