آزمایشگاه ها

آزمایشگاه های گروه آبخیزداری

  1. آزمایشگاه مطالعات آبخیزداری
  2. آزمایشگاه ژئومورفولوژی
  3. واحد ژئوماتیک
  4. آزمایشگاه مرتع

 

دستگاه های موجود در آزمایشگاه ژئومورفولوژی:

 

 

1

دستگاه میکروسکپ ترینوکولر

2

دستگاه گرانولومتر لیزری

3

دستگاه بینوکولر دوربین دار

4

دستگاه ماگنتومتر پروتون پرتابل

5

دستگاه پرتابل کیفیت هوا

6

دستگاه هیدرومتر

7

دستگاه تونل باد پرتابل

8

دستگاه شیکر

9