آزمایشگاه مطالعات ابخیزداری

آزمایشگاه های این دانشکده

  1. آزمایشگاه مطالعات آبخیزداری
  2. آزمایشگاه ژئومورفولوژی
  3. واحد ژئوماتیک
  4. آزمایشگاه مرتع

دستگاه های موجود در آزمایشگاه مطالعات آبخیزداری:

1

 دستگاه
شبیه ساز باران و فرسایش و رسوب

17 دستگاه اندازه گیری پایداری خاکدانه WET SIEVING

2

ست کامل
رطوبت سنجی خاک (
TDR
سطحی و عمقی)
TRIME-FM
18 دستگاه الک دانه بندی شیکردار

3

دستگاه
بینوکولر
LCD دار برای
عملیات گرانولومتری و مورفوسکپی رسوبات تخریبی

19 دستگاه
بینوکولر برای عملیات گرانولومتری و مورفوسکپی رسوبات تخریبی

4

دستگاه
شبیه ساز هیدرولوژی

20

دستگاه
آون
MEMERT

5

دستگاه شبیه ساز جریان کانالی

21 دستگاه
شیکر ارلن بالن

6

ست کامل
اسپکتروفتومتری آب
HACH

22

دستگاه نمونه بردار بار معلق دستی

7

دستگاه فلیم فتومتر GENWAY

23

دستگاه سانتریفوژ

8

دستگاه
اندازه گیری شاخص سطح برگ     LAI

24

 دستگاه میکرومولینه

9

دستگاه اندازه گیری هدایت هیدرولیکی اشباع 25  دستگاه انکوباتور 400 لیتری

10

دستگاه EC متر پرتابل
26
دستگاه باران نگار ترازویی
11 دستگاه
pH متر پرتابل
27 دستگاه
ایستگاه هواشناسی کامل خودکار
12 دستگاه
شیکر ارلن بالن
 28 دستگاه
مولینه
13 ست
استوانه های مضاعف اندازه گیری نفوذ
29 مجموعه
کامل دستگاههای مساحی و نقشه برداری
14 ستگاه GPS گارمین MAP60 30 دستگاه نمونه بردار بار معلق دستی
15 مجموعه
کامل ابزار و ادوات انجام آزمایشات پایه خاکشناسی
31 دستگاه بن ماری
16 ست کامل
نمونه برداری خاک دست نخورده