آغاز سال تحصیلی ۹۸-۹۷

مقدم دانشجویان عزیز جدیدالورود را به اولین دانشگاه تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی ایران و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گرامی میداریم