الویت های تحقیقاتی گروه مدیریت مناطق بیابانی

 

1- توسعه روش های مختلف احیاء اراضی بیابانی استان گلستان
2- اصلاح و بهره برداری از منابع خاک و آب دارای محدودیت شوری در مناطق خشک و نیمه خشک
3- بررسی زمینه های استفاده از آب دریای خزر برای احیاء اراضی استان گلستان
4- تغییر اقلیم و اثرات آن بر منابع آب و خاک و پدیده بیابان زایی
5- توسعه و ارزیابی مدل های بیابان زایی
6- تدوین راهنمای مدیریت یکپارچه خطرات محیطی استان گلستان
7- توسعه مدل های پیش بینی خشکسالی
8-پهنه بندی خطر خشکسالی ها در استان گلستان