الویت های تحقیقاتی گروه علوم مرتع

 

1- شناسایی علمی جوامع گیاهی و اکو سیستم های مرتع

2- اصلاح و توسعه روش های بهره برداری از مراتع، مدیریت آب و خاک مرتع و بهره برداری غیر علوفه ای و چند منظوره مراتع

3- بهبود شیوه های تامین علوفه مورد نیاز دام

4- شناخت و توسعه ذخایر ژنتیکی مراتع

5- شناخت و تبیین رابطه بین انسان و طبیعت ( نظام های بهره برداری مرتع، دانش بومی مربوط به عرضه مراتع)

6- بهبود روش های ارزیابی و اندازه گیری مرتع