آموزش دانشکده مرتع و آبخیزداری

مسدولیت

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

کارشناس تحصیلات تکمیلی آقای دکتر عبداله چمنی داخلی 128
کارشناس آموزش و کارشناس معاونت آموزش دانشکده آقای سید حسن خاندوز داخلی 135
مسئول دبیرخانه آقای مهندس ایمان عسگری داخلی 140