پرسنل اداری

  کادر اداری دانشکده مرتع و آبخیزداری مسئول حوزه خانم حسینی کادر اداری دانشکده مرتع و آبخیزداری مسئول حوزه ریاست دانشکده خانم حسینی  داخلی 131 تلفنخانه دانشکده تلفن 32427040 فکس 32424155 مدیر امور اداری دانشکده کارپردازی آقای ناصری داخلی 139 32437647 عامل ذیحساب آقای مهندس یلمه داخلی 139 32437647 آموزش تحصیلات تکمیلی (ارشد ودکتری) مهندس […]

پرسنل اداری