انتخاب عضو هیأت علمی گروه آموزشی آبخیزداری به عنوان کمک سردبیر در  هیأت تحریریه مجله بین‌المللی Natural Resourse Modeling

جناب آقای دکتر عبدالرضا بهره‌مند عضو هیأت علمی گروه آموزشی آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به عنوان کمک سردبیر در  هیأت تحریریه مجله بین‌المللی Natural Resourse Modeling انتخاب شدند. ضمن آرزوی موفقیت برای ایشان، لازم به توضیح است که این مجله جزو مجلات معتبر (JCR) بوده و مقالات  ISI و نتایج پژوهش‌ها […]

انتخاب عضو هیأت علمی گروه آموزشی آبخیزداری به عنوان کمک سردبیر در  هیأت تحریریه مجله بین‌المللی Natural Resourse Modeling

آغاز سال تحصیلی ۹۹-۹۸

مقدم دانشجویان عزیز جدیدالورود را به اولین دانشگاه تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی ایران؛ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرامی میداریم.

آغاز سال تحصیلی ۹۹-۹۸