ریاست دانشکده

دکتر بهاره شعبانپور

سمت: ریاست دانشکده های شیلات ومحیط زیست، مرتع و آبخیزداری

دانشکده: مرتع و آبخیزداری

رتبه علمی: استاد

shabanpour@gau.ac.ir

اطلاعات تماس:

آدرس: گرگان – میدان بسیج – پردیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان – دانشکده مرتع و آبخیزداری

کدپستی:

49189-43464

شماره تماس:

017-32427040