گروه آموزشی مدیریت مرتع

اعضای هیات علمی گروه مدیریت مرتع (8 نفر) به ترتیب استاد (2 نفر)، دانشیار (2 نفر) و استادیار (4 نفر) به شرح ذیل است؛ در حال حاضر، مدیریت گروه برعهده دکتر بارانی است.

نام
 نام خانوادگی مرتبه علمی تخصص
 
غلامعلی

حشمتی استاد (بازنشسته) ارزیابی چندمنظوره اکوسیستم های مرتعی
غلامعلی حشمتی

عادل
سپهری
استاد
اکولوژی مرتع
عادل سپهری
حسین بارانی دانشیار

(مدیر گروه)

مسائل اقتصادی، اجتماعی و مدیریت مرتع

موسی
اکبرلو

دانشیار
علوم مرتع

حمید نیک نهادقرماخر استادیار
اصلاح مرتع و خاک های مرتعی
 
مژگان عظیمی  استادیار مدلسازی، اکولوژی مرتع

حسن یگانه  استادیار اقتصاد و ارزش گذاری منابع طبیعی

محمد رحیم فروزه استادیار دانش بومی گیاهان داروئی ، صنعتی و حفاظتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشجویان و فارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ارشد

دکتری