گروه مدیریت مناطق بیابانی

اعضای هیئت علمی گروه آموزشی مدیریت مناطق بیابانی

 نام و نام خانوادگی مرتبه علمی  محل اخذ دکترا
 تخصص E-mail
 
دکتر مجید اونق
استاد (بازنشسته) ایران
جغرافیای طبیعی
mownegh@yahoo.com
دکتر حمیدرضا عسگری
دانشیار (مدیرگروه) بلژیک
مدیریت مناطق بیابانی
hamidreza.asgari@gau.ac.ir;  
دکتر چوقی بایرام کمکی
استادیار اتریش
مدیریت مناطق بیابانی

komaki@gau.ac.ir

 
دکتر محسن حسینعلیزاده
استادیار
ایران
آبخیزداری
 
دکتر علی محمدیان بهبهانی
استادیار سوئیس
علوم محیطی
behbahani1383@yahoo.com

mohammadian@gau.ac.ir

 

 

 

 

دانشجویان و فارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ارشد

دکتری