گروه آبخیزداری

اعضای هیات علمی گروه آموزشی آبخیزداری

 مدیرگروه دکتر حمیدرضا عسگری

نام نام خانوادگی  محل اخذ دکترا تخصص مرتبه علمی پست الکترونیکی
عبدالرضا بهره مند بلژیک مدلسازی هیدرولوژی دانشیار abdolreza.bahremand@yahoo.com

bahremand@gau.ac.ir

آرش زارع ایران شبیه سازی و بهینه سازی اقدامات آبخیزداری استادیار arash.zare@gau.ac.ir
امیر سعدالدین استرالیا مدیریت جامع حوزه های آبخیز دانشیار amir.sadoddin@gmail.com

sadoddin@gau.ac.ir

واحدبردی شیخ هلند حفاظت آب و خاک دانشیار

sheikh@gau.ac.ir

علی نجفی نژاد ایران  آبخیزداری دانشیار najafinejad@gmail.com

najafinejad@gau.ac.ir

دانشجویان و فارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ارشد

دکتری