آزمایشگاه ها

 

 

دستگاه های موجود در آزمایشگاه ها:
1  دستگاه شبیه ساز باران و فرسایش و رسوب 17 دستگاه اندازه گیری پایداری خاکدانه WET SIEVING
2 ست کامل رطوبت سنجی خاک (TDR سطحی و عمقی) TRIME-FM 18 دستگاه الک دانه بندی شیکردار
3 دستگاه بینوکولر LCD دار برای عملیات گرانولومتری و مورفوسکپی رسوبات تخریبی 20 دستگاه بینوکولر برای عملیات گرانولومتری و مورفوسکپی رسوبات تخریبی
4 دستگاه شبیه ساز هیدرولوژی 21 دستگاه آون MEMERT
5 دستگاه شبیه ساز جریان کانالی 22 دستگاه شیکر ارلن بالن
6 ست کامل اسپکتروفتومتری آب HACH 23 دستگاه نمونه بردار بار معلق دستی
7 دستگاه فلیم فتومتر GENWAY 24 دستگاه سانتریفوژ
8 دستگاه اندازه گیری شاخص سطح برگ    LAI 25  دستگاه میکرومولینه
9 دستگاه اندازه گیری هدایت هیدرولیکی اشباع 26  دستگاه انکوباتور 400 لیتری
10 دستگاه EC متر پرتابل 27 دستگاه باران نگار ترازویی
11 دستگاه pH متر پرتابل 28 دستگاه ایستگاه هواشناسی کامل خودکار
12 دستگاه شیکر ارلن بالن دستگاه مولینه
13 ست استوانه های مضاعف اندازه گیری نفوذ 29 مجموعه کامل دستگاههای مساحی و نقشه برداری
14 ستگاه GPS گارمین MAP60 30 دستگاه نمونه بردار بار معلق دستی
15 مجموعه کامل ابزار و ادوات انجام آزمایشات پایه خاکشناسی 31 دستگاه بن ماری
16 ست کامل نمونه برداری خاک دست نخورده 32 دستگاه شیکر