پرسنل اداری

 

کادر اداری دانشکده مرتع و آبخیزداری

مسئول حوزه خانم حسینی

کادر اداری دانشکده مرتع و آبخیزداری

مسئول حوزه ریاست دانشکده

خانم حسینی

 داخلی 131

تلفنخانه دانشکده

تلفن 32427040

فکس 32424155

مدیر امور اداری دانشکده

کارپردازی آقای ناصری داخلی 139

32437647

عامل ذیحساب

آقای مهندس یلمه

داخلی 139

32437647

آموزش تحصیلات تکمیلی (ارشد ودکتری)

مهندس چمنی

داخلی 130

آموزش کارشناسی

آقای  خاندوز

داخلی 128

کارشناس آزمایشگاه اکولوژی  مرتع مهندس کریم آبادی داخلی 142

دبیرخانه

آقای عسگری

داخلی 128

آزمایشگاه خاک

دکتر نیک نهاد

داخلی 152

آزمایشگاه  گروه آبخیزداری

آقای دکتر شیخ

داخلی 148

آزمایشگاه  گروه آبخیز داری و مدیریت مناطق بیابانی

آقای مهندس سپهری

32436409

آقای فرهنگ نیا داخلی 125
نگهبانی دانشکده 32427175