آغاز سال تحصیلی ۹۹-۹۸

مقدم دانشجویان عزیز جدیدالورود را به اولین دانشگاه تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی ایران؛ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرامی میداریم.