الویت های تحقیقاتی گروه آبخیزداری

 

1- شناسایی و تعیین قابلیتها و محدودیت های حوضه های آبخیز و مدیریت آنها
2- تعیین شاخص های سلامت و پهنه بندی آبخیزها
3- تلفیق شاخص ها و اولویت بندی مدیریتی آبخیزها
4- تهیه ابزارهای نرم افزاری به منظور ارزیابی شرایط آبخیزها
5- تدوین و ارائه استراتژی های مدیریت جامع آبخیزها
6- توسعه سامانه های پشتیبان تصمیم برای مدیریت جامع آبخیزها
7- مدل سازی برآورد فرسایش خاک و رسوب دهی آبخیزها
8- پهنه بندی خطر فرسایش خاک
9- مدل سازی هیدرولوژیکی آبخیزها
10- پهنه بندی خطر سیلابها
11- شناسایی شیوه های مختلف مشارکت و تدوین راهنمای جلب مشارکت مردم در مدیریت آبخیزها
12- توسعه مدل ها و معادلات آمایشی خطر مدار در استان گلستان
13- شناسایی منابع آلاینده آب های سطحی و زیرزمینی استان گلستان و ارائه راهکارهای پیشگیری، کنترل و کاهش آلودگی ها با تکیه بر آلاینده های غیر نقطه ای
14- اثرات تغییر اقلیم بر منابع محیطی ( آب، خاک و گیاه) استان گلستان.