انتخاب عضو هیأت علمی گروه آموزشی آبخیزداری به عنوان کمک سردبیر در  هیأت تحریریه مجله بین‌المللی Natural Resourse Modeling

جناب آقای دکتر عبدالرضا بهره‌مند عضو هیأت علمی گروه آموزشی آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به عنوان کمک سردبیر در  هیأت تحریریه مجله بین‌المللی Natural Resourse Modeling انتخاب شدند.

ضمن آرزوی موفقیت برای ایشان، لازم به توضیح است که این مجله جزو مجلات معتبر (JCR) بوده و مقالات  ISI و نتایج پژوهش‌ها در زمینه مدل‌های ریاضی در سیستم‌های منابع طبیعی در آن منتشر می‌شود.

شایان ذکر است: این مجله در کشور آمریکا و توسط موسسه انتشاراتی Wiley چاپ می‌شود و سایر اعضای هیأت تحریریه آن از کشورهایی مانند آلمان، استرالیا، فرانسه، کانادا و نیوزلند هستند.