درباره دانشکده

دانشکده مرتع و آبخیزداری یکی از قدیمی ترین دانشکده های دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان است.  در حال حاضر این دانشکده با 17 عضو هیات علمی در سه گروه آموزشی  مدیریت مرتع ( 8 عضو هیات علمی)، آبخیزداری (4 عضو هیات علمی) و مدیریت مناطق بیابانی  ( 5 عضو هیات علمی)  با تخصص های گوناگون مشغول آموزش و تحقیق علمی است.

علاوه بر رشته های مدیریت مرتع و مدیریت آبخیزداری در مقطع کارشناسی، در حال حاضر در سه رشته مدیریت مرتع، مدیریت آبخیزداری و مدیریت مناطق بیابانی دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت می کند. از سال 1384 تاکنون، در رشته علوم مرتع دوره دکترای تخصصی برگزار نموده است. از مهر ماه 1391 در رشته های آبخیزداری و بیابانزدایی نیز دانشجو دوره دکترای تخصصی می پذیرد.

در حال حاضر ریاست این دانشکده برعهده دکتر بهاره شعبانپور بوده و مدیر گروه  رشته مدیریت مرتع نیز دکتر عادل سپهری است.  مدیرگروه  آبخیزداری  و مدیریت مناطق بیابانی بر عهده دکتر حمیدرضا عسگری است.