تماس با دانشکده

 اطلاعات تماس:

آدرس: گرگان – میدان بسیج – پردیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان – دانشکده مرتع و آبخیزداری

کدپستی: 49189-43464

شماره تماس: 32427040-017