آموزش دانشکده مرتع و آبخیزداری

مسئولیت

نام و نام خانوادگی

 شماره تماس

 

کارشناس تحصیلات تکمیلی آقای دکتر عبداله چمنی داخلی 128
کارشناس آموزش و کارشناس   معاونت آموزش دانشکده آقای سید حسن خاندوز داخلی 135